Design manual

Grafický manuál

Názvy značky

Naming

Společnost

Company

Název firmy včetně právní formy uvádíme na oficiálních dokumentech. Používáme jej také v případech, kdy posíláme oficiální adresu společnosti. Všude jinde používáme zjednodušený marketingový zápis.

The name of the company, including the legal form, is stated on official documents. We also use it in cases where we send the official address of the company. Elsewhere, we use simplified marketing notation.

Právní název Marketingový zápis Vyslovujeme
Manulo Manulo manulo
Legal name Promotion name
Manulo Manulo

Manulo

manulo
MANULO

Webová adresa

Web

manulo.cz

www.manulo.cz
Manulo.cz